Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Nhân loại tôn vinh

Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chín bảy mùa thu đẹp thế này
Bác Văn minh mẫn... nước mừng thay
Trời Nam lồng lộng...! tan "thần sấm"
Đất Việt huy hoàng...! sạch bóng Tây
Tính Đảng non cao muôn kiếp tỏ
Tình dân biển rộng vạn đời say...
Đức - Nhân - Tâm - Trí năm châu trọng
Nhân loại tôn vinh: tướng bậc Thầy!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét